Trên phần mềm MISA SME.NET 2015, khi Tạo mới dữ liệuTạo mới dữ liệu từ năm trước nếu tệp lưu dữ liệu đang để thuộc tính nén thì sẽ không tạo được dữ liệu. Để tạo được dữ liệu và lưu vào tệp này thì phải bỏ thuộc tính nén của tệp đi.

Cách thực hiện:

1. Để bỏ thuộc tính nén của thư mục thì cần thực hiện các bước như sau:

Chọn thư mục đang có thuộc tính nén rồi nhấn chuột phải chọn Properties.

 

26.1.001

Sau khi nhấn chọn Properties thì tiếp tục thực hiện các bước như hình dưới đây là bỏ thuộc tính nén thành công.

26.1.002