Cho phép xem báo cáo Chi tiết công nợ nhân viên theo hợp đồng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R15 >

Cho phép xem báo cáo Chi tiết công nợ nhân viên theo hợp đồng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R15, MISA SME.NET 2015 đáp ứng được mong muốn xem được báo cáo Chi tiết công nợ nhân viên theo hợp đồng để biết được đã chi cho nhân viên những khoản nào, chi tiết giao dịch nào, nhân viên đã thanh toán bao nhiêu (VD: chi tiền tạm ứng cho nhân viên đi mua hàng hoặc đi công tác để thực hiện hợp đồng) bằng giải pháp bổ sung thêm cột Hợp đồng mua(ở sau cột Công trình) và Hợp đồng bán (sau cột Hợp đồng mua) trên giao diện nhập số dư ban đầu\tab Công nợ nhân viên\chi tiết công nợ nhân viên.

Đồng thời đổi tên báo cáo Chi tiết công nợ nhân viên theo công trình thành báo cáo Chi tiết công nợ nhân viên theo công trình, hợp đồng. Trên giao diện tham số cho phép chọn Thống kê theo Công trình hoặc Hợp đồng và bổ sung tab tích chọn hợp đồng hoặc công trình. Báo cáo này sẽ được chuyển từ phân hệ Giá thành về phân hệ Tổng hợp

Cách thao tác

Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ nhân viên\chi tiết công nợ nhân viên

Tinhnangmoi_R15_chophepxembaocaochitietcongnoNV_b1_01

Xem báo cáo chi tiết công nợ nhân viên theo Hợp đồng

oLập hợp đồng mua hàng do nhân viên Hoàng Ngọc Mai thực hiện: Vào phân hệ Mua hàng\Hợp đồng mua hàng, thực hiện chức năng Thêm

Tinhnangmoi_R15_chophepxembaocaochitietcongnoNV_b2

oLập phiếu chi tạm ứng cho nhân viên Hoàng Ngọc Mai đi mua hàng: Vào phân hệ Quỹ, tab Thu, chi tiền, thực hiện Thêm chi tạm ứng cho nhân viên Hoàng Ngọc Mai

Tinhnangmoi_R15_chophepxembaocaochitietcongnoNV_b3

oLập chứng từ mua hàng liên quan đến hợp đồng mua hàng do nhân viên Hoàng Ngọc Mai thực hiện: Vào phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, thực hiện thêm chứng từ mua hàng có chọn nhân viên mua hàng Hoàng Ngọc Mai và chi tiết theo hợp đồng mua đã lập ở bước trên

Tinhnangmoi_R15_chophepxembaocaochitietcongnoNV_b4_01

oThực hiện quyết toán tạm ứng cho nhân viên Hoàng Ngọc Mai đối với hợp đồng mua hàng nói trên

Tinhnangmoi_R15_chophepxembaocaochitietcongnoNV_b5

oThực hiện xem báo cáo chi tiết công nợ nhân viên Hoàng Ngọc Mai theo Hợp đồng

Tinhnangmoi_R15_chophepxembaocaochitietcongnoNV_b6