Chứng từ có chọn loại hóa đơn là Không có hóa đơn khi chuyển đổi dữ liệu lên MISA SME.NET 2015 sẽ không được lên bảng kê mua vào, bán ra

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R9.18 >

Chứng từ có chọn loại hóa đơn là Không có hóa đơn khi chuyển đổi dữ liệu lên MISA SME.NET 2015 sẽ không được lên bảng kê mua vào, bán ra

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hiện tại trên MISA SME.NET 2012 khách hàng hạch toán chứng từ mua hàng có chọn loại hóa đơn là không có hóa đơn nhưng vẫn để nhóm HHDV mua vào là nhóm 1 (hàng hóa đủ điều kiện khấu trừ). Khi lập bảng kê thì dòng hóa đơn có chọn loại là Không có hóa đơn thì sẽ không được kê lên bảng kê. Trên MISA SME.NET 2015 không còn thông tin loại hóa đơn nữa, chỉ căn cứ vào nhóm HHDV mua vào để lấy lên bảng kê cho nên các hóa đơn chuyển từ MISA SME.NET 2012 thuộc nhóm 1 đều được kê lên bảng kê, dẫn đến lệch giữa bảng kê của MISA SME.NET 2012 và MISA SME.NET 2015

Kể từ phiên bản  R9.18, MISA SME.NET 2015 sẽ khắc phục vấn đề trên bằng giải pháp như sau:

Trên giao diện chứng từ mua hàng trong nước (cả giao diện mua hàng theo lô): Sửa tích chọn Nhận kèm hóa đơn thành combo gồm 3 tùy chọn: Nhận kèm hóa đơn, không kèm hóa đơn, Không có hóa đơn.

Tinhnangmoi_R10_chuyendoichungtucoloaihoadonlaKhongcohoadon_b1

Đối với chứng từ mua hàng: nếu chọn không có hóa đơn thì khi đó giao diện sẽ không có tab hóa đơn và hạch toán giống với trường hợp không check Nhận kèm hóa đơn trước đây

Danh sách chứng từ mua hàng, cột Đã nhận hóa đơn sửa thành Nhận hóa đơn, có 3 giá trị: Đã nhận HĐ, Chưa nhận HĐ, Không có HĐ tươngứng với từng chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ

Tinhnangmoi_R10_Chuyendoi_chungtucoloaihoadonlaKhongcohoadon_b2

Đã nhận HĐ: gồm các chứng từ nhận kèm hóa đơn và các chứng từ không kèm hóa đơn nhưng đã được chọn để nhận hóa đơn (chứng từ mua nhập khẩu và mua dịch vụ luôn là đã nhận HĐ)

Chưa nhận HĐ: gồm các chứng từ mua hàng không kèm hóa đơn và cũng chưa được chọn để nhận hóa đơn

Không có hóa đơn: gồm các chứng từ mua hàng chọn là Không có hóa đơn

Chức năng nhận hóa đơn:

Nhấn chuột phải vào danh sách chứng từ mua hàng thì disable chức năng nhận hóa đơn đối với chứng từ mua hàng không có hóa đơn

Tinhnangmoi_R10_Chuyendoi_chungtucoloaihoadonlaKhongcohoadon_b3

Chức năng nhận hóa đơn: không load lên chứng từ mua hàng hóa không có hóa đơn để thưc hiện nhận hóa đơn

Ghi sổ thuế: Chứng từ mua hàng Không có hóa đơn thì sẽ không được kê lên bảng kê thuế mua vào (không lên cả danh sách chứng từ chưa đủ điều kiện để lên bảng kê)

Khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012:

Các chứng từ mua hàng mà có chọn loại hóa đơn là không có hóa đơn thì convert lên SME2015 chứng từ đó sẽ được chọn là Không có hóa đơn

Nếu tất cả các dòng của MISA SME.NET 2012 được tách thành 1 chứng từ trên MISA SME.NET 2015 đều có loại hóa đơn là Không có hóa đơn thì chứng từ trên MISA SME.NET 2015 sẽ chọn là không có hóa đơn

Ngược lại thì như cũ: tức là

Nếu trên MISA SME.NET 2012 tích chọn Đã nhận hóa đơn thì  khi chuyển lên MISA SME.NET 2015 là Nhận kèm hóa đơn

Nếu trên MISA SME.NET 2012 không tích chọn Đã nhận hóa đơn thì khi chuyển lên MISA SME.NET 2015 là Không kèm hóa đơn

Các chứng từ mua trả lại, giảm giá, bán trả lại nếu trên MISA SME.NET 2012 chọn loại hóa đơn là không có hóa đơn thì:. Đồng thời có chọn nhóm HHDV mua vào là 1, 2, 3 hoặc không chọn nhóm HHDV mua vào là 1,2,3 thì khi chuyển lên MISA SME.NET 2015 sẽ để trống nhóm HHDV mua vào

Chứng từ mua dịch vụ nếu trên MISA SME.NET 2012 chọn loại hóa đơn là không có hóa đơn nhưng vẫn nhập Ngày và số hóa đơn thì khi chuyển đổi lên MISA SME.NET 2015 sẽ xóa Ngày và số hóa đơn. Đồng thời nếu trên MISA SME.NET 2012 NSD có chọn nhóm HHDV mua vào là 1,2,3 thì khi chuyển lên MISA SME.NET 2015 sẽ để trống nhóm HHDV mua vào