Kế toán muốn thống kê được các khoản mục chi phí phát sinh cho hợp đồng như chi phí vật liệu, nhân công, chi phí hoa hồng, phí tiếp khách... để đánh giá hiệu quả thực hiện hợp đồng và kiểm soát chi phí hợp đồng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R17 >

Kế toán muốn thống kê được các khoản mục chi phí phát sinh cho hợp đồng như chi phí vật liệu, nhân công, chi phí hoa hồng, phí tiếp khách... để đánh giá hiệu quả thực hiện hợp đồng và kiểm soát chi phí hợp đồng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ phiên bản R17, MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng mong muốn thống kê được các khoản mục chi phí phát sinh cho hợp đồng bán như chi phí vật liệu, nhân công, chi phí hoa hồng, chi phí tiếp khách … trong kỳ cũng như của toàn bộ hợp đồng để đánh giá hiệu quả thực hiện hợp đồng và kiểm soát chi phí hợp đồng bằng giải pháp bổ sung thêm báo cáo động Tổng hợp chi phí công trình, hợp đồng theo khoản mục chi phí trên cây báo cáo\Tổng hợp. Đồng thời trên màn hình giao diện tham số của báo cáo này cho phép chọn thống kê theo Công trình hoặc Hợp đồng. Khi chọn thống kê theo Hợp đồng thì hiển thị báo cáo Tổng hợp chi phí hợp đồng bán theo khoản mục chi phí

Cách thao tác

Vào cây báo cáo, chọn mục Tổng hợp\báo cáo Tổng hợp chi phí công trình, hợp đồng theo khoản mục chi phí (Hoặc có thể vào phân hệ Tổng hợp\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo\chọn báo cáo Tổng hợp chi phí công trình, hợp đồng theo khoản mục chi phí

Tinhnangmoi_R17_KTmuon_thongkeduoccacKMCPphatsinhchoHD_b1._01jpg

NOTE_iconnote Thao tác tương tự để xem báo cáo Tổng hợp chi phí công trình theo khoản mục chi phí bằng cách ở trên giao diện tham số chọn Thống kê theo Công trình và tích chọn các công trình & khoản mục chi phí muốn xem