Một số câu hỏi về báo cáo

Navigation:  8. Câu hỏi thường gặp >

Một số câu hỏi về báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến phần Báo cáo:

 

Tại sao chỉ tiêu Doanh thu thuần trên Báo cáo kết quả SXKD lại không bằng chỉ tiêu Doanh thu thuần trên Báo cáo tổng hợp bán hàng

Cách lập Báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục như thế nào

Làm thế nào để In được Sổ nhật ký thu tiền/Sổ nhật ký chi tiền?

Làm thế nào để lập được Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại (Ghi Nợ) hoặc Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại (Ghi Có) của các loại chứng từ phát sinh theo nhóm chứng từ (như Chứng từ nghiệp vụ khác...)