Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến TSCĐ > Làm thế nào để bỏ ghi/ghi sổ chứng từ của tài sản cố định đã có phát sinh chứng từ liên quan?

Làm thế nào để bỏ ghi/ghi sổ chứng từ của tài sản cố định đã có phát sinh chứng từ liên quan?


Câu hỏi: Làm thế nào để tôi bỏ ghi/ghi sổ chứng từ của tài sản cố định đã có phát sinh chứng từ liên quan?

Hướng dẫn:

Khi bỏ ghi/ghi sổ các chứng từ phát sinh của tài sản cố định (TSCĐ) mà sau đó đã có phát sinh chứng từ liên quan, chương trình sẽ cảnh báo không cho phép kế toán bỏ ghi/ghi sổ các chứng từ này để đảm bảo số liệu được chính xác. Chẳng hạn, với chứng từ Khấu hao tài sản cố định đã có phát sinh chứng từ liên quan, khi thực hiện Bỏ ghi/Ghi sổ chương trình sẽ hiện cảnh báo như sau:

Để bỏ ghi/ghi sổ được chứng từ, kế toán thực hiện theo 2 bước như sau:
Bước 1: Xem các chứng từ phát sinh liên quan
  • Vào phân hệ Tài sản cố định, tại tab Sổ tài sản. Mở tài sản muốn thực hiện ghi sổ/bỏ ghi chứng từ phát sinh.
  • Tại giao diện Sửa tài sản cố định, nhấn vào tại đây. Chương trình sẽ hiển thị danh sách chứng từ đã phát sinh liên quan.

Lưu ý: Ngoài ra, kế toán cũng có thể xem nhanh các chứng từ phát sinh liên quan của chứng từ tài sản cố định bằng cách:
  • Tại tab Sổ tài sản, nhấn chọn tài sản cố định, chương trình sẽ hiển thị các chứng từ Khấu hao, Điều chuyển, Đánh giá lại, Chuyển TS thuê tài chính thành TS sở hữu tại các tab tương ứng trên phần mềm.

Bước 2: Thực hiện bỏ ghi/ghi sổ các chứng từ phát sinh liên quan
1. Bỏ ghi các chứng từ phát sinh liên quan

2. Ghi sổ các chứng từ phát sinh liên quan
Lưu ý: Trường hợp chứng từ muốn Bỏ ghi/Ghi sổ chứa nhiều tài sản cố định. Kế toán có thể thực hiện Bỏ ghi/Ghi sổ tất cả chứng từ phát sinh của các tài sản bằng chức năng Ghi sổ/Bỏ ghi theo lô
  • Vào menu Tiện ích, chọn Ghi sổ/Bỏ ghi theo lô.
  • Thiết lập thông tin thời gian phát sinh của tài sản và tích chọn Tài sản cố định. Khoảng thời gian cần thiết lập phải chứa Ngày hạch toán chứng từ phát sinh sớm nhất đến chứng từ phát sinh muộn nhất.
  • Nhấn Bỏ ghi sổ.

  • Sau khi thực hiện bỏ ghi sổ và chỉnh sửa thông tin trên các chứng từ, kế toán thực hiện ghi sổ lại các chứng từ.


Xem thêm