Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến TSCĐ > Làm thế nào để ghi tăng tài sản cố định/công cụ dụng cụ khi tôi chưa thực hiện khóa sổ kỳ kế toán?

Làm thế nào để ghi tăng tài sản cố định/công cụ dụng cụ khi tôi chưa thực hiện khóa sổ kỳ kế toán?


Câu hỏi: Khi tôi khai báo TSCĐ nhưng phần mềm cảnh báo: "Chức năng Ghi tăng dùng để ghi tăng TSCĐ mua mới trong kỳ nên ngày ghi tăng phải lớn hơn ngày khóa sổ. Nếu bạn muốn khai báo số dư đầu kỳ, vui lòng sử dụng chức năng Khai báo tài sản đầu kỳ tại đây" thì tôi phải làm thế nào?

Hướng dẫn:

Trường hợp kế toán chưa thực hiện khóa sổ kỳ kế toán, phần mềm sẽ mặc định ngày khóa sổ kỳ kế toán =  Ngày bắt đầu - 1. Chẳng hạn, kế toán làm việc với dữ liệu có ngày bắt đầu hạch toán trên dữ liệu là 01/01/2017 thì ngày khóa sổ kỳ kế toán sẽ là 31/12/2016. Khi ghi tăng tài sản cố định có ngày ghi tăng nhỏ hơn ngày bắt đầu hạch toán trên dữ liệu, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

Để khai báo tài sản cố định đầu kỳ, kế toán thực hiện như sau:
  • Tại câu cảnh báo của chương trình, kế toán nhấn tại đây.

  • Chương trình sẽ hiển thị giao diện Khai báo tài sản cố định đầu kỳ. Xem hướng dẫn khai báo tài sản cố định đầu kỳ tại đây.

Kế toán thực hiện thao tác tương tự như trên với ghi tăng công cụ dụng cụ. Xem hướng dẫn khai báo CCDC đầu kỳ tại đây.
Lưu ý:
  • Xem thêm các tình huống ghi tăng của tài sản cố định tại đây.
  • Xem thêm các tình huống ghi tăng của công cụ dụng cụ tại đây.


Xem thêm