Bảng phím tắt sử dụng trên MISA SME.NET 2015

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng >

Bảng phím tắt sử dụng trên MISA SME.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

STT

Tên phân hệ/chức năng

Phím tắt

I. Phím tắt áp dụng tại mọi nơi trong phần mềm

1

Xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình

F1

2

Nạp

F5

3

Sử dụng công cụ máy tính của Windows

F12

II. Phím tắt áp dụng tại màn hình chứng từ/danh mục

1

Thêm mới chứng từ/danh mục

Ctrl + N

2

Xem hoặc sửa chứng từ/danh mục

Ctrl + E

3

Xóa chứng từ/danh mục

Ctrl + D

4

Cất chứng từ

Ctrl + S

5

Hoãn thao tác với chứng từ

Ctrl + U

6

Ghi sổ chứng từ

Ctrl + G

7

Bỏ ghi chứng từ

Ctrl + B

8

Mở Tiện ích trong chứng từ

Ctrl + T

9

Mở chức năng quản lý mẫu của chứng từ

Ctrl + M

10

In chứng từ

Ctrl + P

11

Đóng chứng từ

Ctrl + F4

12

Xem chứng từ ngay trước

F7

13

Xem chứng từ ngay sau

F8

14

Chuyển sang Bàn làm việc

Shift + F2

15

Chuyển sang phân hệ Quỹ

Shift +F3

16

Chuyển sang phân hệ Ngân hàng

Shift +F4

17

Chuyển sang phân hệ Mua hàng

Shift + F5

18

Chuyển sang phân hệ Bán hàng

Shift +F6

19

Chuyển sang phân hệ quản lý phát hành hóa đơn

Shift + F7

20

Chuyển sang phân hệ Kho

Shift + F8

21

Chuyển sang phân hệ Công cụ dụng cụ

Shift + F9

22

Chuyển sang phân hệ Tài sản cố định

Shift + F10

23

Chuyển sang phân hệ Tiền lương

Shift+F11

24

Chuyển sang phân hệ Thuế

Shift +F12

25

Chuyển sang phân hệ Giá thành

Alt + F2

26

Chuyển sang phân hệ Tổng hợp

Alt+F3

27

Chuyển sang phân hệ Hợp đồng

Alt + F5

28

Chuyển sang phân hệ Ngân sách

Alt + F6

29

Chuyển sang Thủ Quỹ

Alt + F7

30

Chuyển sang phân hệ Thủ kho

Alt + F8

31

Chuyển sang mục Tài liệu

Alt + F9

32

Chuyển sang mục Công việc

Alt + F10

33

Thêm mới chứng từ hiện thời

Ctrl+Shift+C

III. Một số phím tắt đặc biệt

1

Xem số tồn vật tư trên các giao diện Mua hàng, Bán hàng, Nhập kho, Xuất kho...

Ctrl + F2

2

Tìm kiếm nhanh danh mục trong các giao diện nhập liệu (VD: Tìm kiếm Khách hàng, Nhà cung cấp, Vật tư...)

F3

3

Tại các giao diện như nhập kho, xuất kho, mua hàng, bán hàng,... có theo dõi mã quy cách của vật tư, hàng hóa, nhấn phím F6 để nhập chi tiết theo mã quy cách

F6

4

Chọn chứng từ nhập khi thực hiện xuất kho đối với dữ liệu sử dụng phương pháp tính giá đích danh

F8

5

Thêm nhanh danh mục trong giao diện nhập liệu (VD: Thêm nhanh Khách hàng, Nhà cung cấp, Vật tư...)

F9

6

Chuyển sang tab liền sau trên màn hình danh sách của các phân hệ

Ctrl + Tab

 

NOTE_iconnote Ngoài ra, tại các màn hình, khi nhấn phím Alt sẽ xuất hiện các ký tự được gạch chân trong tên của các chức năng. Để thực hiện chức năng nào, nhấn phím Alt + Phím ký tự được gạch chân trong tên của chức năng đó. Ví dụ: Tại màn hình Thêm mới Nhân viên, nhấn phím Alt sẽ xuất hiện các ký tự được gạch chân. Để lưu Nhân viên đang được thêm mới, nhấn tổ hợp phím Alt + C (vì ký tự “C” trong chức năng Cất được gạch chân).