Menu Tệp

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng >

Menu Tệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Menu Tệp của phần mềm MISA SME.NET 2015 hỗ trợ những chức năng dưới đây:

1.Tạo dữ liệu kế toán mới

2.Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015

3.Mở dữ liệu kế toán

4.Quản lý dữ liệu

5.Nhập khẩu từ Excel

6.Nhập khẩu dữ liệu

7.Xuất khẩu dữ liệu