Mở dữ liệu kế toán

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tệp >

Mở dữ liệu kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép đăng nhập vào một dữ liệu kế toán để bắt đầu làm việc với các phát sinh trên dữ liệu được chọn.

Cách thao tác

Vào menu Tệp\Mở dữ liệu kế toán, xuất hiện màn hình đăng nhập sau:

HDSD_menuTep_ModulieuKT_b1

Khai báo các thông tin để đăng nhập vào phần mềm:

oMáy chủ SQL: chọn tên máy chủ chứa dữ liệu kế toán cần làm việc => có thể nhập trực tiếp bằng tay hoặc chọn từ danh sách bằng cách nhấn chọn vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo.

oDữ liệu kế toán: nhập tên dữ liệu kế toán cần làm việc (tên dữ liệu kế toán sẽ gắn với máy chủ SQL) => có thể nhập trực tiếp bằng tay hoặc chọn từ danh sách bằng cách nhấn chọn vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo.

oTên người dùng: nhập tên tài khoản của kế toán đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Quản lý người dùng của phần mềm => với những dữ liệu vừa được tạo xong, hệ thống sẽ mặc định tên người dùng là Admin.

oMật khẩu: nhập mật khẩu đã được thiết lập cùng với tài khoản của kế toán trên menu Hệ thống\Quản lý người dùng của phần mềm => với những dữ liệu vừa được tạo xong, kế toán sẽ sử dụng mật khẩu trống với trên đăng nhập là Admin để đăng nhập vào phần mềm. Sau khi đăng nhập thành công có thể vào menu Hệ thống\Đổi mật khẩu để đặt mật khẩu mới.

oMở rộng/Thu gọn: cho phép kế toán hiển thị toàn bộ hoặc chỉ hiển thị một số thông tin trên màn hình đăng nhập vào phần mềm.

Sau khi khai báo các thông tin, nhấn Đồng ý để đăng nhập vào phần mềm.