Đổi mật khẩu

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Hệ thống >

Đổi mật khẩu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép thay đổi lại mật khẩu khi không muốn sử dụng mật khẩu cũ.

Cách thao tác

Vào menu Hệ thống\Đổi mật khẩu:

Doi_mat_khau                

Nhập thông tin mật khẩu cũ và mới, sau đó nhấn Đồng ý.

NOTE_iconnoteMật khẩu được đặt giới hạn tối thiểu 6 kí tự và tối đa 50 kí tự => hệ thống cho phép sử dụng các kí tự đặc biệt (@, #, *, ...) để đặt mật khẩu.