Quản lý người dùng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Hệ thống >

Quản lý người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách kế toán được phép đăng nhập và sử dụng phần mềm.

HDSD_HETHONG_Quanlynguoidung_manhinhds

Tại đây, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Khai báo từng người dùng

8 Chọn vai trò cho người dùng

NOTE_iconnote1. Với mỗi dữ liệu sau khi được tạo mới, hệ thống sẽ ngầm định sẵn một người dùng với tên đăng nhập là ADMIN và không cho phép xoá ra khỏi hệ thống.

               2. Việc khai báo người dùng chỉ được thực hiện bởi người dùng có vai trò ADMIN hoặc các vai trò có quyền đối với chức năng này đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn.