Chọn vai trò cho người dùng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Hệ thống > Quản lý người dùng >

Chọn vai trò cho người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép chọn các vai trò đã được khai báo trên menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn cho từng người dùng.

Cách thao tác

Chọn người dùng trên màn hình danh sách người dùng, sau đó trên tab Vai trò, nhấn chức năng Chọn:

Chon_vai_tro_cho_nguoi_dung_01

Tích chọn các vai trò cho người dùng, sau đó thực hiện phân quyền chi nhánh quản lý cho vai trò => việc phân quyền chi nhánh chỉ thực hiện được trên các dữ liệu có lựa chọn hạch toán đa chi nhánh (tích chọn Có chi nhánh trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung):

Chon_vai_tro_cho_nguoi_dung_02

Sau khi chọn vai trò và phân quyền chi nhánh xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Trường hợp muốn thay đổi vai trò hoặc chi nhánh làm việc của người dùng đã được thiết lập trước đó, nhấn chức năng Chọn, sau đó thực hiện tích/bỏ tích các vai trò hoặc chi nhánh làm việc.

                2. Trường hợp muốn xoá nhanh vai trò cho người dùng, sử dụng chức năng Loại bỏ trên tab Vai trò.

              3. Riêng với người dùng có tên đăng nhập là ADMIN, sẽ không được phép chọn hoặc loại bỏ vai trò ADMIN mặc định mang đi của hệ thống.