Khai báo người dùng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Hệ thống > Quản lý người dùng >

Khai báo người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin về kế toán được phép đăng nhập sử dụng phần mềm.

Cách thao tác

Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

Khai báo các thông tin chi tiết về người dùng:

oTrên tab Thông tin chung: khai báo các thông tin về họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu và hệ thống sổ được phép làm việc (áp dụng với những dữ liệu sử dụng 2 hệ thống sổ):

HDSD_HETHONG_Quanlynguoidung_themNSD_b1

oTrên tab Liên hệ: khai báo các thông tin về địa chỉ, điện thoại, email:

HDSD_HETHONG_Quanlynguoidung_themNSD_b2                

Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

NOTE_iconnoteĐối với dữ liệu lựa chọn làm việc trên cả hai hệ thống sổ (có tích chọn Sử dụng thêm hệ thống sổ quản trị trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung), nếu trên tab Thông tin chung tích chọn Làm việc với sổ quản trị => khi thực hiện chức năng Chọn chi nhánh làm việc, sẽ chỉ tích chọn được thông tin là Sổ quản trị và ngược lại.