Chọn chi nhánh làm việc

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ >

Chọn chi nhánh làm việc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép chọn các chi nhánh làm việc đối với các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh.

Cách thao tác

Trên thanh công cụ của phần mềm, chọn chức năng Chọn chi nhánh làm việc:

HDSD_menuNGhiepvu_Chonchinhanhlamviec_01

Khai báo thông tin chi tiết về chi nhánh cần làm việc:

oChi nhánh: cho phép chọn các chi nhánh phụ thuộc, hoặc độc lập đã được khai báo trên danh mục Cơ cấu tổ chức.

Đối với các dữ liệu lựa chọn hạch toán đa chi nhánh (tích chọn Có chi nhánh trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung) => hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các cơ cấu có cấp tổ chức là Tổng công ty/Công tyChi nhánh.

Đối với các dữ liệu lựa chọn không hạch toán đa chi nhánh (tích chọn Không có chi nhánh trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung) => hệ thống sẽ chỉ hiển thị cơ cấu có cấp tổ chức là Tổng công ty/Công ty.  

oSử dụng: chỉ hiện thị nếu dữ liệu lựa chọn có sử dụng đồng thời hai hệ thống sổ (tích chọn Sử dụng thêm hệ thống sổ quản trị trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung).

Sau khi khai báo xong, nhấn Đồng ý.

NOTE_iconnoteTrường hợp chọn chi nhánh làm việc là cấp cao nhất (cấp tổ chức Tổng công ty/Công ty), hệ thống sẽ cho phép kế toán lựa chọn trên dữ liệu làm việc có bao gồm các chứng từ của chi nhánh phục thuộc hay không.