Nhập số dư ban đầu

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ >

Nhập số dư ban đầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản, sau khi dữ liệu kế toán được tạo thành công. Trên MISA SME.NET 2015, việc nhập số dư ban đầu cho các tài khoản được phân thành nhiều nhóm khác nhau, tuỳ thuộc vào nhu cầu quản lý đặc thù của từng nhóm tài khoản. Cụ thể:

Nhập số dư tài khoản ngân hàng

Nhập công nợ khách hàng

Nhập công nợ nhà cung cấp

Nhập công nợ nhân viên

Nhập tồn kho vật tư, hàng hoá

Nhập chi phí dở dang đầu kỳ

Nhập số dư tài khoản (áp dụng cho các tài khoản không thuộc các nhóm trên)

NOTE_iconnote Số dư ban đầu được lưu trữ độc lập giữa hai hệ thống Sổ quản trịSổ tài chính.

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ Nhập số dư ban đầu