Công nợ khách hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu >

Công nợ khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách số dư công nợ phải thu của các khách hàng (được tích chọn theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Khách hàng khi khai báo tài khoản).

HDSD_Nhapsodubandau_Congnokhachhang

Trên tab Công nợ khách hàng, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Nhập số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo khách hàng

8 Nhập số dư ngoại tệ cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo khách hàng

8 Nhập khẩu số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo khách hàng từ file excel: Trên màn hình giao diện tab Công nợ khách hàng nhấn chọn biểu tượng HDSD_icon Nhapsodubandau_iconNhapkhautuExcel, nhấn chọn HDSD_nhapsodubandau_iconChontepnguon_01 trên màn hình hộp thoại Nhập khẩu để chọn tệp nguồn cần nhập khẩu. Thao tác chi tiết xem Tại đây

NOTE_iconnoteNếu kế toán lựa chọn thống kê theo loại tiền là Tổng hợp, hệ thống sẽ tự động cộng tổng tiền (Dư Nợ/Dư Có) của tất cả loại tiền có phát sinh số dư theo cùng một tài khoản và đối tượng khách hàng.