Khai báo tài khoản

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Tài khoản > Hệ thống tài khoản >

Khai báo tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo một tài khoản mới trên danh sách hệ thống tài khoản.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách hệ thống tài khoản, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Them_tai_khoan_01

Khai báo thông tin về tài khoản cần khai báo tại phần Thông tin chung => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Với các tài khoản có liên quan đến ngoại tệ (1112, 1122, 1132, 131...) nếu muốn theo dõi theo ngoại tệ, khi khai báo kế toán sẽ tích chọn vào phần thông tin Có hạch toán ngoại tệ:

oTrường hợp TK không được tích chọn Có hạch toán ngoại tệ, khi hạch toán trên chứng từ nếu chọn loại tiền khác đồng tiền hạch toán thì sẽ không ghi sổ được chứng từ.

Với những tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết (112, 131, 141, 331...) khi khai báo kế toán sẽ tích chọn thông tin cần theo dõi tại phần Theo dõi chi tiết theo:

oVí dụ: TK 131 được tích chọn chi tiết theo Đối tượng - Khách hàng => mỗi khi hạch toán chứng từ có liên quan đến TK 131, hệ thống sẽ yêu cầu phải chọn thông tin đối tượng thì mới có thể cất giữ được chứng từ.

oVới các thông tin chi tiết cần theo dõi như: Đối tượng THCP, Công trình, Đơn đặt hàng, Hợp đồng bán, Khoản mục CP, Đơn vị và Mã thống kê, kế toán có thể lựa chọn một trong hai giá trị sau:

Chỉ cảnh báo => nếu hạch toán chứng từ mà không chọn giá trị, khi ghi sổ chứng từ hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo nhưng vẫn cho ghi sổ.

Bắt buộc nhập => nếu hạch toán chứng từ mà không chọn giá trị, khi ghi sổ chứng từ hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo và không cho ghi sổ.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Để sửa lại thông tin tài khoản đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các tài khoản không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Xem thêm

Tìm nhanh tài khoản