Menu Danh mục

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng >

Menu Danh mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý các danh mục được sử dụng cho việc khai báo các chứng từ kế toán lên hệ thống:

Tài khoản

Cơ cấu tổ chức

Đối tượng

Lương nhân viên

Loại công cụ dụng cụ

Loại tài sản cố định

Vật tư hàng hoá

Công trình

Khoản mục chi phí

Đối tượng tập hợp chi phí

Ngân hàng

Khác