Đối tượng tập hợp chi phí

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục >

Đối tượng tập hợp chi phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép quản lý các đối tượng tập hợp chi phí như: phân xưởng, sản phẩm, quy trình sản xuất, công đoạn sản xuất... phục vụ cho công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Đối tượng tập hợp chi phí:

HDSD_Danhsach_DOituongTHCP_01

8 Khai báo đối tượng tập hợp chi phí

8 Nhập khẩu danh sách đối tượng tập hợp chi phí từ file excel: Thao tác chi tiết xem Tại đây

8Xuất khẩu danh sách đối tượng tập hợp chi phí: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục