Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục >

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trong quá trình khai báo các danh mục trên MISA SME.NET 2015, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau trên thanh công cụ:

HDSD_menuDanhmuc_thanhcongcu_01

Thêm: Cho phép khai báo một danh mục mới.

Nhân bản: Cho phép khai báo một danh mục có thông tin giống hoặc tương tự với một danh mục đã có sẵn trên danh sách.

Sửa: Cho phép sửa các thông tin thay đổi của một danh mục.

Xóa: Cho phép xóa một danh mục ra khỏi hệ thống:

oCó thể xoá một hoặc nhiều danh mục cùng lúc

oĐối với danh mục hình cây (danh mục tổng hợp có chứa danh mục con), kế toán cần phải xóa tất cả các danh mục con trước khi xoá danh mục tổng.

Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu, cập nhật dữ liệu mới nhất lên danh sách danh mục.

Thu gọn: Cho phép chỉ hiển thị danh sách các danh mục tổng hợp (trong trường hợp danh mục có chứa danh mục con).

Mở rộng: Cho phép hiển thị tất cả danh mục chi tiết và tổng hợp (trong trường hợp danh mục có chứa danh mục con).

Nhập khẩu: Cho phép nhập khẩu file excel danh sách danh mục từ bên ngoài vào chương trình.

Xuất khẩu: Cho phép xuất khẩu danh sách danh mục ra file excel.

Giúp: Cho phép hiển thị tài liệu hướng dẫn tương ứng với màn hình danh mục đang mở.