Tài khoản

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục >

Tài khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nhóm danh mục Tài khoản cho phép kế toán quản lý:

HDSD_Danhmuc_Taikhoan_chung_01

Hệ thống tài khoản theo chế độ kế toán dùng để hạch toán kế toán

Các cặp tài khoản kết chuyển dùng để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Các tài khoản ngầm định được thiết lập theo từng loại chứng từ, giúp giảm thiểu thao tác khi nhập liệu chứng từ

Các cặp tài khoản hạch toán được thiết lập theo từng loại chứng từ, giúp giảm thiểu thao tác khi nhập liệu chứng từ