Định khoản tự động

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Tài khoản >

Định khoản tự động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA SME.NET 2015 đã thiết lập sẵn danh sách các cặp định khoản tự động gắn loại chứng từ: thu tiền mặt, chi tiền mặt, thu tiền gửi, chi tiền gửi, giúp giảm thiểu các thao tác của kế toán khi nhập chứng từ. Khi đó, kế toán chỉ cần chọn nghiệp vụ phát sinh, hệ thống sẽ tự động ngầm định luôn tài khoản Nợ, Có trên chứng từ.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Tài khoản\Định khoản tự động:

HDSD_Danhmuc_Dinhkhoantudong_manhinhdanhsach_01

8 Khai báo định khoản tự động

8Xuất khẩu danh sách định khoản tự động: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục