Sửa tài khoản ngầm định

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Tài khoản > Tài khoản ngầm định >

Sửa tài khoản ngầm định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép thay đổi lại thông tin tài khoảng ngầm định (gắn với từng loại chứng từ) đã được phần mềm thiết lập sẵn.

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách tài khoản ngầm định, chọn một loại chứng từ sau đó chọn chức năng Sửa trên thanh công cụ:

HDSD_Danhmuc_TKNgamdinh_Sua

Kế toán có thể bổ sung thêm tài khoản trên danh sách tài khoản sổ xuống khi hạch toán chứng từ hoặc thay đổi tài khoản hiển thị sẵn khi khai báo mới một chứng từ:

oThay đổi lại danh sách các tài khoản sẽ hiển thị khi khai báo chứng từ theo loại:

HDSD_Danhmuc_SuaTKngamdinh_phan2_01

oChọn tài khoản ngầm định hiển thị khi thêm chứng từ:

HDSD_Danhmuc_SuaTKngamdinh_phan3-01

Sau khi sửa xong thông tin, nhấn Cất.