Khai báo định khoản tự động

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Tài khoản > Định khoản tự động >

Khai báo định khoản tự động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo một cặp định khoản tự động phục vụ cho việc nhập nhanh chứng từ kế toán.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách tài khoản kết chuyển, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Them_dinh_khoan_tu_dong_01

Chọn một trong các loại chứng từ sau: Thu tiền mặt, Chi tiền mặt, Thu tiền gửi, Chi tiền gửi.

Khai báo tên định khoản và cặp tài khoản Nợ, Có, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Để sửa lại thông tin cặp định khoản tự động đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

       2. Đối với các cặp định khoản tự động không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

      3. Cặp định khoản tự động sau khi được khai báo sẽ được sử dụng trên chứng từ thu, chi của phân hệ QuỹNgân hàng:

Them_dinh_khoan_tu_dong_02

Xem thêm

Tìm nhanh tài khoản