Làm thế nào để xem và tải phim hướng dẫn sử dụng

Navigation:  2. Hướng dẫn cách đọc và khai thác tài liệu HDSD >

Làm thế nào để xem và tải phim hướng dẫn sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn xem phim hướng dẫn sử dụng

Mỗi trang hướng dẫn nghiệp vụ đều có hướng dẫn đi kèm. Mỗi đoạn phim được sử dụng để hướng dẫn cách thao tác nghiệp vụ hoặc chức năng cụ thể trên MISA SME.NET 2015. Phim được nhúng thằng vào từng trang hướng dẫn, chỉ cần chọn nghiệp vụ hoặc chức năng cần tra cứu, ở mục Xem phim hướng dẫn tương ứng thì nhấn nút Play trên đoạn phim đã chọn.


Hướng dẫn tải phim hướng dẫn sử dụng

Tại mục tải phim hướng dẫn, nhấn vào Tại đây:

Hd_xem_phim_1

Trình duyệt sẽ chuyển sang Trang Vimeo cho phép người xem tải phim hướng dẫn sử dụng, thực hiện theo các bước như sau:

Hd_xem_phim_2