3. Hướng dẫn cài đặt phần mềm và tạo mới dữ liệu

Navigation:  »No topics above this level«

3. Hướng dẫn cài đặt phần mềm và tạo mới dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn cài đặt phần mềm và tạo mới dữ liệu bao gồm các nội dung sau:

Cài đặt

Chạy chương trình lần đầu