1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm MISA SME.NET 2015

Navigation:  »No topics above this level«

1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm MISA SME.NET 2015

Return to chapter overviewNext page

MISA SME.NET 2015 là phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán.

 

bieu_tuong_ph_Quy

 

Quỹ

 

 

bieu_tuong_ph_Nganhang

 

Ngân hàng

 

bieu_tuong_ph_Muahang

 

Mua hàng

 

bieu_tuong_ph_Banhang

 

Bán hàng

 

bieu_tuong_ph_Qlhoadon

 

Quản lý hóa đơn

 

 

bieu_tuong_ph_Kho

 

Kho

 

bieu_tuong_ph_CCDC

 

CCDC

 

bieu_tuong_ph_tscd

 

TSCD

 

bieu_tuong_ph_Tienluong

 

Tiền lương

 

 

bieu_tuong_ph_Thue

 

Thuế

 

bieu_tuong_ph_Giathanh

 

Giá thành

 

bieu_tuong_ph_Ngansach

 

Ngân sách

 

bieu_tuong_ph_Tonghop

 

Tổng hợp

 

 

 

 

MISA SME.NET 2015 hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời luôn cập nhật các chế độ kế toán, tài chính mới nhất:

Thông tư 200/2014/TT-BTC - Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 - Sửa đổi bổ sung một số quy đinh về thuế

Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thông tư số TT số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014, hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư số Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.

Xem phim hướng dẫn tổng quan về phần mềm

MISA SME.NET 2015 phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực: Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất,...

Dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, rượu, hóa chất

Thiết bị văn phòng, điện máy, thiết bị máy tính VP, VPP, máy móc - thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế, điện lạnh, điện tử

Ô tô, xe máy

Xây lắp

Sắt thép, vật liệu xây dựng

Nhà phân phối

Dịch vụ du lịch