CCDC

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ >

CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quy trình nghiệp vụ

HDSD_CCDC_quytrinh

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý CCDC tại đây

Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

Mua CCDC đưa vào sử dụng

Xuất kho CCDC ra sử dụng (phân bổ 1 lần)

Xuất kho CCDC ra sử dụng (phân bổ nhiều lần)

Thanh lý CCDC

Điều chuyển CCDC giữa các bộ phận

Điều chỉnh CCDC

Kiểm kê CCDC