Điều chỉnh CCDC

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > CCDC >

Điều chỉnh CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mô tả nghiệp vụ

Với các CCDC sửa chữa hoàn thành:

oNếu chi phí sửa chữa lớn cần phân bổ nhiều kỳ, kế toán sẽ thực hiện điều chỉnh tăng: Giá trị CCDC, Thời gian sử dụng (nếu có) trên sổ theo dõi CCDC để tiếp tục phân bổ trong các kỳ tiếp theo.

oNếu chi phí nhỏ không cần phân bổ, kế toán sẽ không phải điều chỉnh CCDC mà hạch toán luôn chi phí sửa chữa vào chi phí.

Với các CCDC bị tháo dỡ 1 số bộ phận, làm giá trị CCDC giảm, kế toán sẽ thực hiện điều chỉnh giảm: Giá trị CCDC, Thời gian sử dụng (nếu có) trên sổ theo dõi CCDC => nếu chi phí của bộ phận tháo dỡ nhỏ không làm ảnh hưởng đến giá trị CCDC, kế toán sẽ không phải điều chỉnh CCDC

Ví dụ

Ngày 21/02/2015, công ty thực hiện nâng cấp RAM, ổ cứng và màn hình máy tính cho trưởng phòng Hành chính như sau:

Ram: 1.000.000; ổ cứng: 2.000.000, màn hình 5.000.000 => Tổng là 8.000.0000

 

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Điều chỉnh CCDC" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Hạch toán tăng chi phí chờ phân bổ => tùy thuộc vào hình thức thanh toán mà việc hạch toán được thực hiện như sau:

oNếu chi thêm tiền mặt thì hạch toán trên phân hệ Quỹ:

HDTN_CCDC_GIAMCCDC_DieuchinhCCDC_b1

oNếu chi thêm tiền gửi thì hạch toán trên phân hệ Ngân hàng:

HDTN_CCDC_GIAMCCDC_DieuchinhCCDC_b2

oTrường hợp chưa thanh toán thì hạch toán trên phân hệ Tổng hợp:

HDTN_CCDC_GIAMCCDC_DieuchinhCCDC_b3

Bước 2: Thực hiện điều chỉnh giá trị của CCDC

o Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Điều chỉnh, chọn chức năng Thêm:

HDTN_CCDC_GIAMCCDC_DieuchinhCCDC_b4

oNhập lý do và chọn CCDC cần điều chỉnh.

oNhập giá trị còn lại sau điều chỉnh hoặc nhập chênh lệch số tiền cần điều chỉnh tăng/giảm

oNhập số kỳ phân bổ còn lại sau điều chỉnh hoặc nhập chênh lệch tăng/giảm số kỳ phân bổ còn lại

oSau khi khai báo xong, nhấn Cất.