Kiểm kê CCDC

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > CCDC >

Kiểm kê CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Phát hiện thừa CCDC sau khi kiểm kê:

Nợ TK 153                (Nếu nhập kho tìm nguyên nhân xử lý)

Nợ 242                        (Nếu xác định nguyên nhân và ghi tăng tiếp tục sử dụng)

Có TK 3381...

2. Phát hiện thiếu CCDC sau khi kiểm kê:

Nợ TK 641, 642, 1381,...

Có TK 242

Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu kiểm kê CCDC từ kế toán trưởng hoặc Ban lãnh đạo công ty, bộ phận kế toán sẽ phát sinh một số hoạt động sau:

1.Thành lập ban kiểm kê gồm: kế toán CCDC, trưởng bộ phận sử dụng, kế toán trưởng hoặc Giám đốc.

2.Kiểm kê số lượng CCDC đang được sử dụng, chất lượng hiện thời.

3.Đối với CCDC phát hiện hỏng, mất thì tìm nguyên nhân xử lý:

a.Căn cứ vào trạng sử dụng của CCDC, trưởng ban kiểm kê ra quyết định xử lý các CCDC mất, hỏng

b.Căn cứ vào quyết định xử lý, kế toán hạch toán và ghi sổ CCDC (ghi giảm các CCDC bị mất, hỏng không sử dụng được)

4.Đối với CCDC phát hiện thừa sẽ tiến hành hạch toán bổ sung và ghi tăng sổ CCDC  

Ví dụ

Ngày 28/02/2015, kế toán công cụ, dụng cụ nhận được yêu cầu kiểm kê CCDC từ Kế toán trưởng.

Xem phim hướng dẫn    

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Chức năng kiểm kê CCDC được thực hiện thông qua các bước sau:

Bước 1: Lập Bảng kiểm kê CCDC để ghi nhận và xử lý kết quả kiểm kê

oVào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Kiểm kê, nhấn Thêm:

oChọn mốc thời gian cần kiểm kê, sau đó nhấn Đồng ý:

Bang_kiem_ke_CCDC_01

oKhai báo thông tin kiểm kê thực tế (số lượng còn tốt, số lượng hỏng), sau đó chọn kiến nghị xử lý tương ứng với từng CCDC

oSau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote 1. Có thể khai báo thông tin các nhân viên tham gia kiểm kê kho tại tab Thành viên tham gia.

  2. Trường hợp phát hiện được nguyên nhân chênh lệch và đã tiến hành xử lý, kế toán có thể tích chọn thông tin Đã xử lý kiến nghị trên tab Kết quả xử lý.

Bước 2: Xử lý chênh lệch thừa/thiếu sau khi kiểm kê CCDC => trên Bảng kiểm kê công cụ dụng cụ:

oVới những CCDC có Số kiểm kê thực tế > Số liệu trên sổ kế toán => kế toán sẽ chọn chức năng Ghi tăng trên thanh công cụ để xử lý CCDC thừa:

Ghi_tang_CCDC_sau_kiemke_01

oVới những CCDC có Số kiểm kê thực tế < Số liệu trên sổ kế toán => kế toán sẽ chọn chức năng Ghi Giảm trên thanh công cụ để xử lý CCDC thiếu

Ghi giam_CCDC_Saukiemke_01