Các điểm mới trên MISA SME.NET 2015

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > CCDC >

Các điểm mới trên MISA SME.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1.Nghiệp vụ

 

 

STT

Nhóm nghiệp vụ

Nghiệp vụ

Cách làm trên MISA SME.NET 2015

Cách làm trên MISA SME.NET 2012

 

1

Màn hình Sổ công cụ dụng cụ


Điểm khác:

 

Có màn hình sổ CCDC để người dùng xem nhanh được tình hình sử dụng CCDC tại doanh nghiệp: tình hình ghi tăng, ghi giảm, điều chuyển, điều chỉnh, Đánh giá lại...

 

Cách thao tác:

Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\chọn tab Sổ theo dõi CCDC

Có thể xem danh sách CCDC theo nhiều tiêu chí bằng cách tích chọn:

Tất cả

Chưa phân bổ hết

Đã phân bổ hết

Tăng trong kỳ

Giảm trong kỳ

Điều chỉnh trong kỳ

Nhấn Lấy dữ liệu

- Sổ CCDC trên báo cáo CCDC

2

Ghi tăng CCDC

Quản lý chứng từ ghi tăng CCDC

 

Điểm khác:

 

Có thêm màn hình danh sách ghi tăng CCDC: để người dùng dễ nhận biết để ghi tăng CCDC thì làm ở đâu và có thể quản lý được danh sách chứng từ ghi tăng CCDC

Cách thao tác:

Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Ghi tăng

Để xem danh sách chứng từ ghi tăng CCDC theo thời gian, thực hiện thiết lập khoảng thời gian muốn xem danh sách tại mục Kỳ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu

- Có danh sách chứng từ ghi tăng CCDC riêng

3

Quản lý thông tin chi tiết CCDC

 

Điểm khác:

 

Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: Ghi tăng CCDC cho phép người dùng tự thiết lập phân bổ chi phí nếu CCDC có nhu cầu phân bổ cho nhiều đối tượng khác nhau như đối tượng THCP, công trình, đơn vị.... Khi phân bổ thì sẽ bổ theo tỷ lệ mà người dùng thiết lập. Nếu CCDC không có nhu cầu phân bổ thì sẽ ngầm định bổ 100 % cho đơn vị sử dụng TS đó

Mã CCDC ghi tăng độc lập với mã CCDC trong kho

Cách thao tác:

Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Ghi tăng, chọn chức năng Thêm

Khai báo các thông tin cơ bản về CCDC được mua về ở phần Thông tin chung

Khai báo các đơn vị sử dụng CCDC được ghi tăng tại tab Đơn vị sử dụng

Khai báo các đối tượng phục vụ cho việc phân bổ giá trị CCDC ở tab Thiết lập phân bổ

Sau khi khai báo xong CCDC, nhấn Ghi tăng

NOTE_iconnote Trường hợp muốn khai báo các bộ phận cấu thành nên CCDC hoặc chọn các chứng từ liên quan đến việc ghi tăng CCDC, kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Mô tả chi tiếtNguồn gốc hình thành.

- Ghi tăng CCDC chỉ khai báo 1 TK chi phí, muốn hạch toán cho nhiều TK chi phí thì người dùng thiết lập khi phân bổ CCDC ở chứng từ phân bổ CCDC

4

Ghi tăng CCDC: mua CCDC về sử dụng hoặc xuất kho CCDC ra sử dụng

Điểm khác:

 

Mã CCDC ghi tăng độc lập với mã CCDC trong kho

Các bước thực hiện giống MISA SME.NET 2012 gồm 2 bước: hạch toán mua  CCDC hoặc xuất kho CCDC, sau đó ghi tăng CCDC

Cách thao tác:

Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Ghi tăng, chọn chức năng Thêm

Khai báo các thông tin cơ bản về CCDC được mua về ở phần Thông tin chung

Khai báo các đơn vị sử dụng CCDC được ghi tăng tại tab Đơn vị sử dụng

Khai báo các đối tượng phục vụ cho việc phân bổ giá trị CCDC ở tab Thiết lập phân bổ

Sau khi khai báo xong CCDC, nhấn Ghi tăng. Thao tác chi tiết xem Tại đây

NOTE_iconnote Trường hợp muốn khai báo các bộ phận cấu thành nên CCDC hoặc chọn các chứng từ liên quan đến việc ghi tăng CCDC, kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Mô tả chi tiếtNguồn gốc hình thành.

- Mã CCDC quản lý cùng với mã CCDC trong kho, quản lý CCDC trên sổ theo dõi CCDC theo số chứng từ ghi tăng

5

Chuyển TSCĐ thành CCDC

 

Điểm khác:

 

Các bước thực hiện: Ghi giảm TSCĐ, sau đó thực hiện ghi tăng CCDC.

Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: khi ghi tăng hàng loạt CCDC cho phép chọn chứng từ ghi giảm TSCĐ, chương trình sẽ tự động lấy được mã, tên của TSCĐ, giá trị cần phân bổ từ chứng từ ghi giảm TSCĐ sang chứng từ ghi tăng CCDC

Cách thao tác:

Vào phân hệ Công cụ dụng cụ

Nhấn chọn chức năng Ghi tăng CCDC hàng loạt bên thanh tác nghiệp

Nhấn chọn nút ba chấm ở mục Lấy CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ

Sau khi tích chọn các tài sản ghi giảm được chuyển thành CCDC, kế toán nhấn Chọn => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các tài sản sang giao diện ghi tăng hàng loạt CCDC

Khai báo bổ sung các thông tin CCDC được lấy như: số kỳ phân bổ, tỷ lệ phân bổ, đơn vị sử dụng... sau đó nhấn Ghi tăng.

Các bước thực hiện: Ghi giảm TSCĐ, sau đó khai báo mã CCDC trong danh mục CCDC, sau đó thực hiện ghi tăng CCDC → chứng từ ghi tăng CCDC không có mối liên hệ gì với chứng từ ghi giảm TSCĐ

6

Điều chuyển CCDC

Điều chuyển CCDC giữa các đơn vị sử dụng

 

Điểm khác:

 

Chỉ cần chọn mã CCDC để thực hiện điều chuyển nên sẽ đơn giản hơn

Cách thao tác:

Vào phân hệ Công cụ dụng cụ. Nhấn chọn chức năng Điều chuyển bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Điều chuyển chọn chức năng Thêm)

Khai báo thông tin chi tiết về việc điều chuyển CCDC

Sau khi khai báo xong thông tin điều chuyển CCDC, nhấn Cất

 

- Do quản lý CCDC theo chứng từ ghi tăng nên khi chọn CCDC để điều chuyển phải chọn điều chuyển của chứng từ ghi tăng nào

7

Điều chỉnh CCDC

Sửa chữa, nâng cấp CCDC đang sử dụng làm tăng giá trị CCDC cần phân bổ
Tháo dỡ 1 số bộ phận làm giảm giá trị CCDC

Điểm khác:

 

Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: Cho phép điều chỉnh giá trị và số kỳ phân bổ CCDC

Cách thao tác:

Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn chức năng Điều chỉnh bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Điều chỉnh chọn chức năng Thêm)

Khai báo thông tin về chứng từ điều chỉnh như lý do, ngày và số chứng từ phát sinh

Trên tab Chi tiết điều chỉnh, kế toán khai báo thông tin về giá trị hoặc số kỳ phân bổ bị điều chỉnh lại (nếu có)

Trên tab Tập hợp chứng từ, kế toán chọn các chứng từ hạch toán liên quan đến việc thay đổi giá trị (tăng/giảm) của CCDC được điều chỉnh

Sau khi khai báo xong thông tin điều chỉnh CCDC, nhấn Cất.

Cho phép điều chỉnh giá trị CCDC

8

Ghi giảm CCDC

thanh lý CCDC

 

Điểm khác:

 

Chỉ cần chọn mã CCDC để thực hiện ghi giảm nên sẽ đơn giản hơn

Cách thao tác:

Vào phân hệ Công cụ dụng cụ. Chọn chức năng Ghi giảm bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Ghi giảm chọn chức năng Thêm)

Khai báo thông tin chi tiết về việc ghi giảm CCDC

Sau khi khai báo xong thông tin CCDC được ghi giảm, nhấn Cất

- Do quản lý CCDC theo chứng từ ghi tăng nên khi chọn CCDC để điều ghi giảm phải chọn giảm CCDC của chứng từ ghi tăng hay chứng từ điều chuyển nào

9

Phân bổ CCDC

- Xác định chi phí CCDC cần phân bổ  hàng tháng
- Phân chi phí CCDC hàng tháng cho các đối tượng THCP, công trình, đơn vị...
- Hạch toán chi phí CCDC phân bổ

 

Điểm khác:

 

Cải tiến so với MISA SME.NET 2012:Không sinh ra chứng từ hạch toán riêng mà sẽ hạch toán ngay ở chứng từ phân bổ CCDC → người dùng không phải nhấn hạch toán

Cách thao tác:

Vào phân hệ Công cụ dụng cụ. Chọn chức năng Phân bổ chi phí bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Phân bổ chi phí chọn chức năng Thêm)

Chọn tháng và năm cần phân bổ CCDC, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống tự động sinh ra chứng từ phân bổ CCDC

Kiểm tra lại thông tin chi phí CCDC được hệ thống tự động phân bổ:

oTab Xác định mức chi phí: hệ thống tự động tính ra số tiền phân bổ cho các CCDC đang được sử dụng tại đơn vị:

oTab Phân bổ: liệt kê chi phí sẽ được phân bổ cho các đối tượng nào, theo tỷ lệ phân bổ đã được thiết lập khi ghi tăng CCDC:

oTab Hạch toán: liệt kê các bút toán hạch toán nghiệp vụ phân bổ chi phí CCDC:

Sau khi kiểm tra phân bổ CCDC, nhấn Cất.

- Sinh ra chứng từ hạch toán riêng theo số tiền đã phân bổ

10

Báo hỏng CCDC

Báo hỏng CCDC

 

Điểm khác: 

 

Không làm. Lý doChức năng này đối với kế toán thực tế không cần thiết vì nếu CCDC hỏng mà k dùng được thì kế toán sẽ ghi giảm, nếu vẫn dùng được thì cũng không ảnh hưởng gì đến sổ sách

Có chức năng báo hỏng CCDC

11

Kiểm kê CCDC


Điểm khác:

 

Lưu được kết quả kiểm kê về mặt số lượng, chất lượng của CCDC và kiến nghị xử lý CCDC sau kiểm kê

Cách thao tác:

Vào phân hệ Công cụ dụng cụ. Chọn chức năng Kiểm kê bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Kiểm kê chọn chức năng Thêm)

Chọn ngày kiểm kê CCDC, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống tự động sinh ra bảng kiểm kê các CCDC đang được quản lý trên sổ theo dõi CCDC tính đến ngày đã chọn

Kiểm tra và nhập các thông tin còn thiếu trên bảng kiểm kê CCDC:

Sau khi nhập xong thông tin, nhấn Cất.

Không làm

12

Khai báo CCDC từ năm trước

Khai báo CCDC đã ghi tăng trước ngày bắt đầu hach toán trên phần mềm để quản lý và phân bổ tiếp trên phần mềm

 

Người dùng tự khai báo CCDC hoặc nhập khẩu từ Excel

Cách thao tác:

Vào phân hệ Công cụ dụng cụ. Chọn chức năng Khai báo CCDC đầu kỳ tại phần thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Công cụ dụng cụ\Khai báo CCDC đầu kỳ)

Nhập các thông tin chi tiết cho CCDC năm trước như: Mã CCDC, Tên CCDC, Loại, Số lượng, Ngày ghi tăng, Tổng số kỳ phân bổ, Số kỳ phân bổ còn lại, Giá trị CCDC...

Trên tab Đơn vị sử dụng, kế toán chọn thông tin các phòng ban/bộ phận hiện đang sử dụng CCDC năm trước và số lượng là bao nhiêu

Trên tab Thiết lập phân bổ, kế toán nhập tỷ lệ phân bổ giá trị CCDC cho các phòng ban/bộ phận

Sau khi khai báo xong thông tin, nhấn Cất

Người dùng tự khai báo CCDC hoặc nhập khẩu từ Excel (mã CCDC phải được khai báo ở danh mục CCDC)

 

 

2.Báo cáo

 

 

STT

Tên báo cáo trên MISA SME.NET  2012

Tên báo cáo trên MISA SME.NET  2015

Cách xem báo cáo trên MISA SME.NET  2015

 

1

Liệt kê danh sách ghi tăng công cụ dụng cụ

Lọc trên sổ theo dõi CCDC trên danh sách

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Công cụ dụng cụ\Sổ theo dõi công cụ, dụng cụ

2

Bảng kê CCDC hết phân bổ còn sử dụng

Lọc trên sổ theo dõi CCDC trên danh sách

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Công cụ dụng cụ\Sổ theo dõi công cụ, dụng cụ

3

Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng

Sổ theo dõi CCDC

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Công cụ dụng cụ\Sổ theo dõi công cụ, dụng cụ

4

Bảng tính phân bổ CCDC

Lọc trên sổ theo dõi CCDC trên danh sách

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Công cụ dụng cụ\Sổ theo dõi công cụ, dụng cụ

5

Bảng kê phân bổ CCDC

Sổ theo dõi CCDC

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Công cụ dụng cụ\Sổ theo dõi công cụ, dụng cụ

SME 2015 thay đổi cách tho dõi CCDC phân bổ theo mã CCDC không phải theo chứng từ ghi tăng nữa

6

Báo cáo chi tiết giảm CCDC

Sổ theo dõi CCDC

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Công cụ dụng cụ\Sổ theo dõi công cụ, dụng cụ

7

Báo cáo chi tiết hỏng CCDC

Bỏ không theo dõi hỏng

 

8

Báo cáo chi tiết tăng CCDC

Lọc trên sổ theo dõi CCDC trên danh sách

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Công cụ dụng cụ\Sổ theo dõi công cụ, dụng cụ