TSCD

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ >

TSCD

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quy trình nghiệp vụ

HDSD_TAISANCODINH_Quytrinh

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý TSCĐ tại đây

Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

Mua sắm tài sản cố định

Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng làm TSCĐ

Nhận vốn góp bằng TSCĐ

Nhận tài trợ, biếu, tặng TSCĐ đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất kinh doanh

TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng

Tăng TSCĐ thuê tài chính

Thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Chuyển TSCĐ thành CCDC

Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty con

Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh

Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên kết

Mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn

Chuyển TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ hữu hình

Đánh giá lại TSCĐ

Điều chuyển TSCĐ giữa các bộ phận

Khấu hao TSCĐ

Kiểm kê TSCĐ