Nhận tài trợ, biếu, tặng TSCĐ đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất kinh doanh

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > TSCD > Tăng TSCĐ >

Nhận tài trợ, biếu, tặng TSCĐ đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất kinh doanh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 211                    Tài sản cố định hữu hình

Nợ TK 213                    Tài sản cố định vô hình

Có TK 711              Thu nhập khác      

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ nhận tài trợ, biếu, tặng TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Đối với tài sản được tài trợ, biếu, tặng, doanh nghiệp khi nhận tài sản sẽ nhận luôn Biên bản bàn giao tài sản cố định

2.Bên tài trợ, biếu hoặc tặng và doanh nghiệp (gồm Kế toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị) ký biên bản giao, nhận tài sản

3.Kế toán tài sản nhận các chứng từ liên quan đến tài sản, đồng thời ghi sổ kế toán

Ví dụ

Ngày 18/05/2015 công ty TNHH Trần Anh tài trợ dây chuyền sản xuất bánh kẹo:

Giá trị tài sản được đánh giá lại khi mang đi tài trợ là 5.000.000.000đ

Thời gian sử dụng 20 năm

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ nhận tài sản tài trợ, biếu, tặng được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ nhận tài sản tài trợ, biếu, tặng

oVào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác:

Chung_tu_Nhan TS_bieutang

oHạch toán chứng từ nhận tài sản tài trợ, biếu, tặng, sau đó nhấn Cất.

Bước 2: Ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ

oVào phân hệ Tài sản cố định\tab Ghi tăng, chọn chức năng Thêm:

Khai báo các thông tin về TSCĐ nhận được tài trợ, biết, tặng:

Ghi_Tang_TSCD_TTChung_Taitro_01

NOTE_iconnote 1. Trường hợp TSCĐ không được sử dụng để tính khấu hao hàng tháng, kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Không tính khấu hao.

  2. Trường hợp đơn vị sử dụng 2 hệ thống sổ (quản trị và tài chính), kế toán có thể lấy thông tin TSCĐ được mua mới từ sổ này sang sổ kia thông qua chức năng Lấy TSCĐ từ hệ thống quản trị (hoặc ngược lại)

Khai báo các thông tin phục vụ cho việc tính khấu hao TSCĐ:

Ghi_Tang_TSCD_TTKhauhao_Taitro_01

NOTE_iconnote Đối với những TSCĐ có quy định về mức tối đa khi tính khấu hao, nếu kế toán tích chọn thông tin Giới hạn giá trị tính KH theo luật thuế TNDN và nhập Giá trị tính KH theo luật thì khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng, phần chênh lệch giữa Giá trị KH hàng tháng với Giá trị tính KH theo luật (chênh lệch > 0) sẽ được tính vào chi phí không hợp lý.

Khai báo các đối tượng phục vụ cho việc phân bổ giá trị khi tính khấu hao TSCĐ:

Ghi_Tang_TSCD_Thietlapphanbo_Taitro_01

Với TSCĐ tăng thông qua hình thức tài trợ, biếu, tặng, kế toán sẽ chọn nguồn gốc hình thành là Nhận góp vốn, tài trợ, biếu tặng trên tab Nguồn gốc hình thành. Đồng thời có thể chọn các chứng từ hạch toán ghi tăng TSCĐ:

Ghi_Tang_TSCD_Nguongochinhthanh_Taitro_01

oSau khi khai báo xong TSCĐ, nhấn Ghi tăng.

NOTE_iconnote Trường hợp TSCĐ được cấu thành từ nhiều bộ phận hoặc có các phụ tùng kèm theo, kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Bộ phận cấu thànhDụng cụ, phụ tùng kèm theo để quản lý.