TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > TSCD > Tăng TSCĐ >

TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 211                   Tài sản cố định hữu hình

Có TK 241             Xây dựng cơ bản  

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ tăng tài sản do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Khi công tác xây dựng cơ bản hoàn thành và được nghiệm thu, bên thi công sẽ lập biên bản bàn giao tài sản

2.Các bên liên quan ký vào biên bản giao, nhận tài sản

3.Kế toán tài sản nhận các chứng từ liên quan đến tài sản, đồng thời ghi sổ kế toán

Ví dụ

Ngày 02/05/2015, công trình xây dựng tòa nhà làm việc đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng với tổng chi phí sản xuất là 5.000.000.000đ

Xem phim hướng dẫn  

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Đưa TSCĐ đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành vào sử dụng" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ nhận tài sản do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành

oVào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác:

Chungtu_NhanCTXDdodang_01

oHạch toán chứng từ nhận tăng TSCĐ do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành, sau đó nhấn Cất.

Bước 2: Ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ:

oVào phân hệ Tài sản cố định\tab Ghi tăng, chọn chức năng Thêm:

Khai báo các thông tin về TSCĐ nhận được do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành:

Ghi_Tang_TSCD_TTCHUNG__XDCBDodang01

NOTE_iconnote 1. Trường hợp TSCĐ không được sử dụng để tính khấu hao hàng tháng, kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Không tính khấu hao.

  2. Trường hợp đơn vị sử dụng 2 hệ thống sổ (quản trị và tài chính), kế toán có thể lấy thông tin TSCĐ được mua mới từ sổ này sang sổ kia thông qua chức năng Lấy TSCĐ từ hệ thống quản trị (hoặc ngược lại)

Khai báo các thông tin phục vụ cho việc tính khấu hao TSCĐ:

Ghi_Tang_TSCD_TTKhauhao_XDCBDodang

NOTE_iconnote Đối với những TSCĐ có quy định về mức tối đa khi tính khấu hao, nếu kế toán tích chọn thông tin Giới hạn giá trị tính KH theo luật thuế TNDN và nhập Giá trị tính KH theo luật thì khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng, phần chênh lệch giữa Giá trị KH hàng tháng với Giá trị tính KH theo luật (chênh lệch > 0) sẽ được tính vào chi phí không hợp lý.

Khai báo các đối tượng phục vụ cho việc phân bổ giá trị khi tính khấu hao TSCĐ:

Ghi_Tang_TSCD_Thietlapphanbo_XDCBdodang_01

Với TSCĐ đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành được đưa vào sử dụng, kế toán sẽ chọn nguồn gốc hình thành là Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trên tab Nguồn gốc hình thành. Đồng thời có thể chọn các chứng từ hạch toán ghi tăng TSCĐ:

Ghi_Tang_TSCD_Nguongochinhthanh_XDCBDodang_01

oSau khi khai báo xong TSCĐ, nhấn Ghi tăng.

NOTE_iconnote Trường hợp TSCĐ được cấu thành từ nhiều bộ phận hoặc có các phụ tùng kèm theo, kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Bộ phận cấu thànhDụng cụ, phụ tùng kèm theo để quản lý.