Tăng TSCĐ thuê tài chính

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > TSCD > Tăng TSCĐ >

Tăng TSCĐ thuê tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 212                   Tài sản cố định hữu hình thuê tài chính

Có TK 341                     Vay và nợ thuê tài chính

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ tăng tài sản thuê tài chính, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Doanh nghiệp nhận tài sản sẽ nhận biên bản bàn giao tài sản

2.Các bên liên quan ký vào biên bản giao, nhận tài sản

3.Kế toán tài sản nhận các chứng từ liên quan đến tài sản, đồng thời ghi sổ kế toán

Ví dụ

Ngày 10/05/2015, doanh nghiệp nhận được  TSCĐ thuê tài chính của công ty Phú Thái: xe xúc lật Komatsu SD10-2, giá mua chưa thuế GTGT: 550.000.000 VND, thời gian sử dụng 5 năm

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Tăng TSCĐ thuê tài chính" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ tăng TSCĐ thuê tài chính

oVào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác:

HDTN_TSCD_TANGTSCD_Tangtscdthuetaichinh_b1

oHạch toán chứng từ nhận tăng TSCĐ thuê tài chính, sau đó nhấn Cất.

Bước 2: Ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ:

oVào phân hệ Tài sản cố định\tab Ghi tăng, chọn chức năng Thêm:

Khai báo các thông tin về TSCĐ thuê tài chính nhận được:

HDNV_TSCD_TangTSCDthuetaichinh_b2

NOTE_iconnote 1. Trường hợp TSCĐ không được sử dụng để tính khấu hao hàng tháng, kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Không tính khấu hao.

  2. Trường hợp đơn vị sử dụng 2 hệ thống sổ (quản trị và tài chính), kế toán có thể lấy thông tin TSCĐ được mua mới từ sổ này sang sổ kia thông qua chức năng Lấy TSCĐ từ hệ thống quản trị (hoặc ngược lại)

Khai báo các thông tin phục vụ cho việc tính khấu hao TSCĐ:

HDTN_TSCD_TANGTSCD_Tangtscdthuetaichinh_b3

NOTE_iconnote Đối với những TSCĐ có quy định về mức tối đa khi tính khấu hao, nếu kế toán tích chọn thông tin Giới hạn giá trị tính KH theo luật thuế TNDN và nhập Giá trị tính KH theo luật thì khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng, phần chênh lệch giữa Giá trị KH hàng tháng với Giá trị tính KH theo luật (chênh lệch > 0) sẽ được tính vào chi phí không hợp lý.

Khai báo các đối tượng phục vụ cho việc phân bổ giá trị khi tính khấu hao TSCĐ:

HDNV_TSCD_TangTSCDthuetaichinh_b4

Với TSCĐ tăng thông qua hình thức góp vốn, kế toán sẽ chọn nguồn gốc hình thành là Thuê tài chính trên tab Nguồn gốc hình thành. Đồng thời có thể chọn các chứng từ hạch toán ghi tăng TSCĐ:

HDTN_TSCD_TANGTSCD_Tangtscdthuetaichinh_b4

oSau khi khai báo xong TSCĐ, nhấn Ghi tăng. Sau khi khai báo xong, nhấn Ghi tăng => thông tin TSCĐ vừa được khai báo ngoài việc được lưu trên tab Ghi tăng còn được lưu trên tab Sổ tài sản.

NOTE_iconnote Trường hợp TSCĐ được cấu thành từ nhiều bộ phận hoặc có các phụ tùng kèm theo, kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Bộ phận cấu thànhDụng cụ, phụ tùng kèm theo để quản lý.