Giảm TSCĐ

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > TSCD >

Giảm TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Tài sản cố định trên phần mềm MISASME.NET 2015 hỗ trợ giải quyết những nghiệp vụ ghi giảm TSCĐ sau:

Thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Chuyển TSCĐ thành CCDC

Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty con

Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh

Mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn