Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty con

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > TSCD > Giảm TSCĐ >

Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty con

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Trường hợp giá trị còn lại đối với TSCĐ đem đi góp vốn nhỏ hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 221                              Đầu tư vào công ty con

Nợ TK 214                              Hao mòn TSCĐ

Có TK 211, 213, 217      

Có TK 711                        Thu nhập khác (Phần chênh lệch đánh giá tăng)

2. Trường hợp giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn lớn hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 221                              Đầu tư vào công ty con

Nợ TK 214                              Hao mòn TSCĐ

Nợ TK 811                              Chi phí khác (Phần chênh lệch đánh giá giảm)

Có TK 211, 213, 217

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty con, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Thành lập hội đồng đánh giá gồm đại diện các bên góp vốn để định giá lại TSCĐ mang đi góp vốn

2.Sau định giá được TSCĐ mang đi góp vốn, kế toán lập biên bản giao nhận TSCĐ

3.Sau khi giao TSCĐ cho bên nhận góp vốn, đại diện các bên giao, bên nhận ký vào Biên bản giao nhận TSCĐ

4.Căn cứ vào Biên bản định đánh giá TSCĐ, Biên bản giao nhận TSCĐ... kế toán hạch toán và ghi giảm TSCĐ trên sổ TSCĐ. Đồng thời hạch toán chênh lệch giữa giá trị TSCĐ theo đánh giá của hội đồng đánh giá với giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ kế toán

Ví dụ

Ngày 20/05/2015, doanh nghiệp mang dây chuyền sản xuất bia đem đi góp vốn với công ty TNHH Phú Vinh. Giá trị của dây chuyền là 5.000.000.000đ.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty con" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Ghi giảm TSCĐ:

oVào phân hệ Tài sản\tab Ghi giảm, chọn chức năng Thêm:

oChọn lý do ghi giảm là Góp vốn vào công ty con và chọn các tài sản được ghi giảm:

Ghi_Giam_TSCD_Gopvon_choCTYcon_01

oSau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Bước 2: Hạch toán doanh thu và chi phí (nếu có) do mang TSCĐ đi góp vốn

oVào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác:

HDNV_TSCD_MangTSCDdigopvonvaoCTYcon

oHạch toán doanh thu, chi phí phát sinh do hoạt động mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty con, sau đó nhấn Cất.