Mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > TSCD > Giảm TSCĐ >

Mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Trường hợp giá trị còn lại đối với TSCĐ đem đi đầu tư nhỏ hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 228                              Đầu tư dài hạn khác

Nợ TK 214                              Hao mòn TSCĐ

Có TK 211, 213, 217      

Có TK 711                        Thu nhập khác (Phần chênh lệch đánh giá tăng)

2. Trường hợp giá trị còn lại của tài sản đem đi đầu tư lớn hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 228                              Đầu tư dài hạn khác

Nợ TK 214                              Hao mòn TSCĐ

Nợ TK 811                              Chi phí khác (Phần chênh lệch đánh giá giảm)

Có TK 211, 213, 217

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Thành lập hội đồng đánh giá gồm đại diện các bên tham gia đầu tư để định giá lại TSCĐ mang đi đầu tư

2.Sau định giá được TSCĐ mang đi đầu tư, kế toán lập biên bản giao nhận TSCĐ

3.Sau khi giao TSCĐ cho bên nhận đầu tư, đại diện các bên giao, bên nhận ký vào Biên bản giao nhận TSCĐ

4.Căn cứ vào Biên bản định đánh giá TSCĐ, Biên bản giao nhận TSCĐ... kế toán hạch toán và ghi giảm TSCĐ trên sổ TSCĐ. Đồng thời hạch toán chênh lệch giữa giá trị TSCĐ theo đánh giá của hội đồng đánh giá với giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ kế toán

Ví dụ

Ngày 07/06/2015, doanh nghiệp mang dây chuyền sản xuất bê tông đem đi đầu tư dài hạn vào công ty Thiện Phát. Giá trị của dây chuyền là 21.034.157.000đ.

 

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Ghi giảm TSCĐ:

oVào phân hệ Tài sản\tab Ghi giảm, chọn chức năng Thêm:

oChọn lý do ghi giảm là Đầu tư dài hạn khác và chọn các tài sản được ghi giảm:

Ghi_Giam_TSCD_dautudaihan_01

oSau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Bước 2: Hạch toán doanh thu và chi phí (nếu có) do mang TSCĐ đi đầu tư

oVào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác:

Chung_tu_MangTSCD_dautudaihankhac_01

oHạch toán doanh thu, chi phí phát sinh do hoạt động mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn, sau đó nhấn Cất.