Chuyển TSCĐ thành CCDC

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > TSCD > Giảm TSCĐ >

Chuyển TSCĐ thành CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 623, 627, 641, 642             Nếu giá trị còn lại nhỏ

Nợ TK 242                                     Chi phí trả trước dài hạn (nếu giá trị còn lại lớn phải phân bổ)

Nợ TK 214                                     Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Có TK 211                               TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)  

Các trường hợp chuyển TSCĐ thành CCDC:

1. Khi có quy định mới về tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ, TSCĐ hiện thời không còn đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ

2. Khi có đánh giá lại đánh giá lại TSCĐ (đánh giá lại theo quyết định cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức lại hoặc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp) và TSCĐ không còn đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ.

Ví dụ

Ngày 28/08/2015, chuyển máy tính xách tay của phòng Kế toán (Nguyên giá: 30.000.000, sử dụng từ 01/05/2010) thành công cụ dụng cụ sử dụng tại phòng Hành chính (Do DN chuyển đổi hình thức và thực hiện đánh giá lại)

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Chuyển các TSCĐ không đủ điều kiện ghi nhận theo quy định thành công cụ, dụng cụ" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Ghi giảm TSCĐ:

oVào phân hệ Tài sản\tab Ghi giảm, chọn chức năng Thêm:

oChọn lý do ghi giảm là Chuyển TSCĐ thành CCDC và chọn các tài sản được ghi giảm:

HDTN_TSCD_GIAMTSCD_ChuyenthanhCCDC_b1

oSau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Bước 2: Ghi tăng CCDC

oVào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn chức năng Ghi tăng CCDC hàng loạt trên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Công cụ dụng cụ\Ghi tăng CCDC hàng loạt):

oLựa chọn thông tin Lấy CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ:

HDTN_TSCD_GIAMTSCD_ChuyenthanhCCDC_b2

oSau khi chọn tài sản bị ghi giảm để chuyển thành CCDC, hệ thống sẽ lấy thông tin tài sản vừa chọn lên chứng từ ghi tăng hàng loạt CCDC:

HDTN_TSCD_GIAMTSCD_ChuyenthanhCCDC_b3

oKhai báo thông tin tăng CCDC xong, nhấn Ghi tăng.