Thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > TSCD > Giảm TSCĐ >

Thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Ghi giảm TSCĐ được thanh lý, nhượng bán

Nợ TK 214                             Hao mòn TSCĐ (giá trị đã hao mòn)

Nợ TK 811                             Chi phí khác (giá trị còn lại) => Trường hợp nhượng bán TSCĐ dùng vào sản xuất kinh doanh

Nợ TK 466                             Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại) => Trường hợp nhượng bán TSCĐ dùng vào hoạt động dự án, sự nghiệp

Nợ TK 353                             Quỹ khen thưởng, phú lợi (giá trị còn lại) => Trường hợp nhượng bán TSCĐ dùng vào hoạt động văn hóa, phúc lợi    

Có TK 211, 213               Nguyên giá

2. Đồng thời, ghi nhận số thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Nợ TK 111, 112, 131...

Có TK 3331                     Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Có TK 711, 3533...  

3. Và ghi nhận chi phí chi cho việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Nợ TK 811, 3533

Có TK 111, 112...  

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Thành lập ban thanh lý TSCĐ gồm đại diện bộ phận sử dụng, kế toán, Giám đốc hoặc kế toán trưởng

2.Sau khi thực hiện thanh lý, nhượng bán các bên cùng ký vào biên bản thanh lý TSCĐ

3.Kế toán bán hàng xuất hóa đơn bán hàng và ghi nhận thu nhập khác từ việc bán TSCĐ

4.Kế toán TSCĐ căn cứ vào biên bản thanh lý TSCĐ, thực hiện ghi giảm TSCĐ cùng với việc ghi nhận doanh thu, chi phí liên quan đến việc ghi giảm TSCĐ

Ví dụ

Ngày 10/05/2015, thanh lý màn hình Ti vi Panasonic LED 42 inches sử dụng tại phòng Kế toán:

Nguyên giá 34.000.000đ (đã khấu hao hết)

Thời gian bắt đầu sử dụng là ngày 01/01/2010

Số tiền thu được từ việc thanh lý là 6.000.000đ

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thanh lý, nhượng bán TSCĐ" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Ghi giảm TSCĐ:

oVào phân hệ Tài sản\tab Ghi giảm, chọn chức năng Thêm:

oChọn lý do ghi giảm là Nhượng bán, thanh lý và chọn các tài sản được ghi giảm:

HDTN_TSCD_GIAMTSCD_Thanhly_b1_01

oSau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Bước 2: Hạch toán doanh thu và chi phí (nếu có) do thanh lý, nhượng bán TSCĐ

oVào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác:

HDTN_TSCD_GIAMTSCD_Thanhly_b2

oHạch toán doanh thu, chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote Bút toán ghi nhận doanh thu và chi phí của hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ còn có thể thực hiện được trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.