Tăng TSCĐ

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > TSCD >

Tăng TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Tài sản cố định trên phần mềm MISASME.NET 2015 hỗ trợ giải quyết những nghiệp vụ ghi tăng TSCĐ sau:

Mua sắm tài sản cố định

Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng làm TSCĐ

Nhận vốn góp bằng TSCĐ

Nhận tài trợ, biếu, tặng TSCĐ đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất kinh doanh

TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng