Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng làm TSCĐ

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > TSCD > Tăng TSCĐ >

Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng làm TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Xuất kho hàng hóa, thành phẩm để chuyển hoặc chế tạo thành tài sản cố định

Nợ TK 211                                 Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Có TK 155                             Thành phẩm (xuất kho ra sử dụng)

Có TK 154                             Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (sản xuất xong đưa vào sử dụng ngay, không qua kho)

2. Chi phí lắp đặt, chạy thử... liên quan đến tài sản cố định

Nợ TK 211                                   Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Có TK 111, 112, 331 ...

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất kho thành phẩm đưa vào sử dụng ghi tăng TSCĐ sẽ phát sinh các hoạt động sau

1.Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đơn vị, bộ phận có nhu cầu nghị xuất thành phẩm sử dụng

2.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

3.Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

4.Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

5.kế toán tài sản lập biên bản giao nhận tài sản và thực hiện bàn giao cho bộ phận sử dụng

6.Các bên liên quan ký vào biên ban giao nhận tài sản, sau đó chuyển cho kế toán tài sản lưu và ghi tăng tài sản cố định

Ví dụ

Ngày 28/02/2015, xuất kho điều hòa LG 24000 BTU để sử dụng cho phòng họp.

Ngày 01/03/2015, kế toán thực hiện ghi tăng TSCĐ sau khi điều hòa được lắp đặt xong và đưa vào sử dụng.

Xem phim hướng dẫn  

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng làm TSCĐ" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán kho: sẽ hạch toán nghiệp vụ xuất kho thành phẩm được đưa vào sử dụng làm TSCĐ

oVào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Xuất kho:

oChọn loại phiếu xuất kho là Khác (Xuất sử dụng, góp vốn ...):

HDNV_TSCD_XuatkhoTPlamTSCD_b1

oKhai báo chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất.

oNhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

Vai trò Thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu xuất kho thành phẩm, hàng hóa, đồng thời thực hiện ghi sổ kho:

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ xuất kho thành phẩm đưa vào sử dụng làm TSCĐ, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

HDNV_TSCD_XuatkhoTPlamTSCD_b2

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực xuất so với chứng từ xuất kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ xuất kho thành phẩm đưa vào sử dụng làm TSCĐ ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ:

Ghi_So_Kho

Vai trò Kế toán thuế hoặc Kế toán bán hàng: sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT như sau:

Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác:

HDNV_TSCD_XuatkhoTPlamTSCD_b3

Hạch toán chứng từ kê khai thuế GTGT, sau đó nhấn Cất.

Vai trò Kế toán tài sản: sẽ hạch toán nghiệp vụ ghi tăng TSCĐ do doanh nghiệp tự sản xuất theo các bước sau:

Vào phân hệ Tài sản cố định\tab Ghi tăng, chọn chức năng Thêm:

Khai báo các thông tin về TSCĐ được xuất kho đưa vào sử dụng:

HDNV_TSCD_XuatkhoTPlamTSCD_b4

NOTE_iconnote 1. Trường hợp TSCĐ không được sử dụng để tính khấu hao hàng tháng, kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Không tính khấu hao.

        2. Trường hợp đơn vị sử dụng 2 hệ thống sổ (quản trị và tài chính), kế toán có thể lấy thông tin TSCĐ được mua mới từ sổ này sang sổ kia thông qua chức năng Lấy TSCĐ từ hệ thống quản trị (hoặc ngược lại)

Khai báo các thông tin phục vụ cho việc tính khấu hao TSCĐ:

HDNV_TSCD_XuatkhoTPlamTSCD_b5

NOTE_iconnote Đối với những TSCĐ có quy định về mức tối đa khi tính khấu hao, nếu kế toán tích chọn thông tin Giới hạn giá trị tính KH theo luật thuế TNDN và nhập Giá trị tính KH theo luật thì khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng, phần chênh lệch giữa Giá trị KH hàng tháng với Giá trị tính KH theo luật (chênh lệch > 0) sẽ được tính vào chi phí không hợp lý.

Khai báo các đối tượng phục vụ cho việc phân bổ giá trị khi tính khấu hao TSCĐ:

HDNV_TSCD_XuatkhoTPlamTSCD_b6

Với TSCĐ tăng do được xuất kho đưa vào sử dụng, kế toán sẽ chọn nguồn gốc hình thành là Xuất kho sử dụng trên tab Nguồn gốc hình thành. Đồng thời có thể chọn các chứng từ hạch toán ghi tăng TSCĐ:

HDNV_TSCD_XuatkhoTPlamTSCD_b7

Sau khi khai báo xong TSCĐ, nhấn Ghi tăng==> thông tin TSCĐ vừa được khai báo ngoài việc được lưu trên tab Ghi tăng còn được lưu trên tab Sổ tài sản