Đánh giá lại TSCĐ

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > TSCD >

Đánh giá lại TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các trường hợp cần đánh giá lại TSCĐ

1.Nâng cấp TSCĐ làm tăng thời gian sử dụng hoặc giá trị tài sản

2.Tháo dỡ một hay một số bộ phận tài sản giảm giá trị tài sản

3.Đánh giá lại tài sản cố định để xác định giá trị doanh nghiệp

4.Đánh giá lại tài sản nhằm mục địch liên doanh, góp vốn, chia tách, hợp nhất, giải thể.

5.Đánh giá lại theo yêu cầu kê biên tài sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Định khoản

1. Trường hợp giá trị đánh giá nhỏ hơn giá trị TSCĐ được mang đi đánh giá

Nợ TK 412...                        

Có TK 211, 213, 217

2. Trường hợp giá trị đánh giá lớn hơn giá trị TSCĐ được mang đi đánh giá

Nợ TK 211, 213, 217

Có TK 412...

Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu đánh giá lại, bộ phận kế toán sẽ phát sinh một số hoạt động sau:

1.Thành lập hội đồng đánh giá gồm kế toán TSCĐ, Giám đốc hoặc kế toán trưởng, đại diện bộ phận sử dụng

2.Hội đồng thực hiện đánh giá và ghi giá trị tính khấu hao và thời gian sử dụng mới của TSCĐ vào biên bản đánh giá lại TSCĐ

3.Kế toán căn cứ vào Biên bản đánh giá thực hiện hạch toán điều chỉnh tăng, giảm giá trị tính khấu hao hoặc thời gian sử dụng của TSCĐ

Ví dụ

Máy sản xuất sợi bông tại doanh nghiệp được đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2010, nguyên giá 150.000.000đ, thời gian sử dụng 5 năm.

Sau 5 năm sử dụng, doanh nghiệp tiến hành nâng cấp TSCĐ với tổng chi phí là 30.000.000đ. Đồng thời, thời gian sử dụng được đánh giá lại là 6 năm (tăng 1 năm so với thời gian sử dụng ban đầu).

Ngày 01/05/2015, doanh nghiệp đưa TSCĐ vào tiếp tục sử dụng.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Đánh giá lại TSCĐ" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Tài sản cố định\tab Đánh giá lại, chọn chức năng Thêm:

Chọn lý do đánh giá tương ứng với mục đích sau khi đánh giá.

Danh_gia_lai_TSCD_01

Khai báo các thông tin cho chứng từ đánh giá lại TSCĐ, sau đó nhấn Cất.