Ghi tăng CCDC

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Công cụ dụng cụ > Ghi tăng >

Ghi tăng CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin về CCDC được đưa vào sử dụng tại doanh nghiệp lên sổ theo dõi CCDC.

Cách thao tác

Tại phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn chức năng Ghi tăng tại phần thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Ghi tăng chọn chức năng Thêm), sau đó khai báo các thông tin chi tiết về CCDC:

oKhai báo các thông tin về CCDC như: tên, ngày ghi tăng, số lượng, đơn giá, số kỳ phân bổ... tại phần Thông tin chung:

Ghi_tang_CCDC_01

oKhai báo các phòng ban/bộ phận sử dụng CCDC trên tab Đơn vị sử dụng:

Ghi_tang_CCDC_02

oKhai báo tỷ lệ phân bổ CCDC cho các đối tượng phân bổ (như: công trình, đối tượng tập hợp chi phí, đơn vị, đơn hàng, hợp đồng) trên tab Thiết lập phân bổ:

Ghi_tang_CCDC_03

oKhai báo các bộ phận chi tiết cấu thành nên CCDC (nếu có) trên tab Mô tả chi tiết:

Ghi_tang_CCDC_04

oChọn chứng từ hạch toán phát sinh liên quan đến CCDC đang khai báo trên tab Nguồn gốc hình thành:

Ghi_tang_CCDC_05

Sau khi khai báo xong, nhấn Ghi tăng => thông tin CCDC vừa được khai báo ngoài việc được lưu trên tab Ghi tăng còn được lưu trên tab Sổ theo dõi CCDC.

NOTE_iconnote Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị) => công cụ được khai báo khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.

Xem thêm

Ghi tăng CCDC đã được khai báo trên Sổ quản trị khi đang làm việc trên Sổ tài chính hoặc ngược lại