Ghi tăng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Công cụ dụng cụ >

Ghi tăng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các CCDC đã được ghi tăng từ năm trước hoặc ghi tăng trong kỳ.  

HDSD_CCDC_Ghitang_manhinhds_01

Trên tab Ghi tăng, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Ghi tăng từng CCDC

8 Ghi tăng hàng loạt CCDC

8In CT ghi tăng CCDC. Thao tác chi tiết tham khảo tại đây

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách ghi tăng CCDC