Ghi tăng hàng loạt CCDC

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Công cụ dụng cụ > Ghi tăng >

Ghi tăng hàng loạt CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo nhiều CCDC cùng lúc.

Cách thao tác

Tại phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn chức năng Ghi tăng CCDC hàng loạt tại phần thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Ghi tăng nhấn chuột phải và chọn chức năng Ghi tăng hàng loạt), sau đó khai báo các thông tin chi tiết về các CCDC:

oKhai báo các thông tin về các CCDC như: tên, ngày ghi tăng, số lượng, đơn giá, số kỳ phân bổ...:

Ghi_tang_hang_loat_CCDC_01  

oKhai báo các phòng ban/bộ phận sử dụng CCDC trên tab Đơn vị sử dụng:

Ghi_tang_hang_loat_CCDC_02

oKhai báo tỷ lệ phân bổ CCDC cho các đối tượng phân bổ (như: công trình, đối tượng tập hợp chi phí, đơn vị, đơn hàng, hợp đồng) trên tab Thiết lập phân bổ:

Ghi_tang_hang_loat_CCDC_03

Sau khi khai báo xong, nhấn Ghi tăng => thông tin các CCDC vừa được khai báo ngoài việc được lưu trên tab Ghi tăng còn được lưu trên tab Sổ theo dõi CCDC.

NOTE_iconnoteTrường hợp muốn quản lý đồng nhất mã cho các CCDC, cũng như số chứng từ ghi tăng CCDC theo quy luật đánh số tăng dần, có thể sử dụng chức năng Sinh mã CCDC cho các dòng phía dướiSinh mã chứng từ ghi tăng có các dòng phía dưới (là các chức năng chuột phải tại phần khai báo danh sách CCDC).

Xem thêm

Ghi tăng hàng loạt CCDC đã được khai báo trên Sổ quản trị khi đang làm việc trên Sổ tài chính hoặc ngược lại

Ghi tăng hàng loạt CCDC từ chứng từ xuất kho hoặc mua hàng

Ghi tăng hàng loạt CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ