Ghi tăng hàng loạt CCDC từ chứng từ xuất kho hoặc mua hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Công cụ dụng cụ > Ghi tăng > Ghi tăng hàng loạt CCDC >

Ghi tăng hàng loạt CCDC từ chứng từ xuất kho hoặc mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép thực hiện ghi tăng cho nhiều CCDC cùng lúc từ các chứng từ xuất kho hoặc mua hàng không qua kho.  

Cách thao tác

Khi thực hiện Ghi tăng hàng loạt CCDC, chọn chức năng Lấy CCDC từ chứng từ xuất kho/mua hàng:

Lay_hang_loat_CCDC_tu_chung_tu_XK_mua_hang_01

Sau khi tích chọn các mặt hàng từ các chứng từ xuất kho hoặc mua hàng, nếu các giữa chứng từ đó có chung một số mặt hàng trùng nhau giữa, có thể tích chọn thông tin Cộng gộp các mặt hàng giống nhau.

Sau đó nhấn Chọn => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng từ chứng từ đã chọn ra giao diện ghi tăng hàng loạt CCDC:

Lay_hang_loat_CCDC_tu_chung_tu_XK_mua_hang_02

Khai báo bổ sung các thông tin CCDC được lấy như: số kỳ phân bổ, tỷ lệ phân bổ, đơn vị sử dụng... sau đó nhấn Ghi tăng.