Ghi tăng hàng loạt CCDC từ sổ khác sổ đang làm việc

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Công cụ dụng cụ > Ghi tăng > Ghi tăng hàng loạt CCDC >

Ghi tăng hàng loạt CCDC từ sổ khác sổ đang làm việc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Áp dụng với dữ liệu sử dụng đồng thời cả hai hệ thống Sổ tài chính và Sổ quản trị. Khi đó, nếu đang làm việc trên Sổ tài chính, hệ thống sẽ cho phép kế toán lấy thông tin của các CCDC đã được khai báo trên Sổ quản trị (hoặc ngược lại).

Cách thao tác

Khi thực hiện Ghi tăng hàng loạt CCDC, chọn chức năng Lấy CCDC từ hệ thống sổ...:

Lay_hang_loat_CCDC_tu_so_khac_01

Sau khi tích chọn xong các CCDC được ghi tăng từ sổ khác, nhấn Chọn => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của các CCDC đã được tích chọn sang sổ đang làm việc:

Lay_hang_loat_CCDC_tu_so_khac_02

Nhấn Ghi tăng để lưu thông tin các CCDC vào sổ đang làm việc.