Công cụ dụng cụ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ >

Công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Công cụ dụng cụ cho phép khai báo CCDC, ghi tăng, ghi giảm, điều chỉnh, điều chuyển, phân bổ chi chí, kiểm kê CCDC; theo dõi tình hình sử dụng CCDC trong suốt quá trình sử dụng tại doanh nghiệp.

Quy trình nghiệp vụ:

HDSD_CCDC_quytrinh

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý CCDC tại đây

Tại đây, có thể hạch toán các nghiệp vụ quản lý CCDC sau:

Mua CCDC đưa vào sử dụng

Xuất kho CCDC ra sử dụng (phân bổ 1 lần)

Xuất kho CCDC ra sử dụng (phân bổ nhiều lần)

Thanh lý CCDC

Điều chuyển CCDC giữa các bộ phận

Điều chỉnh CCDC

Kiểm kê CCDC

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ CCDC